A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Gereformeerd protestantisme

Gewijzigd op 06-02-2015 13:00 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Geloofstype binnen de Reformatie, naast het lutheranisme en het anabaptisme

De gereformeerde protestanten zijn voor verreweg het grootste gedeelte volgelingen van Johannes Calvijn, die vanaf de zestiende eeuw grote invloed heeft uitgeoefend in West-Europa. In de zestiende eeuw gingen veel ballingen, die vanwege vervolging hun eigen vaderland moesten verlaten, naar Genève en veel jongere en oudere mannen studeerden er aan de Academie. Vanuit Genève verspreidde het gereformeerd protestantisme zich met name in Zwitserland, Frankrijk, Nederland en Schotland.

In Duitsland was Calvijns invloed beperkt dankzij de daar vigerende regel cuius regio, eius religio (de godsdienst van de vorst is de godsdienst van het land). Slechts weinig vorsten kozen de kant van het gereformeerd protestantisme, vandaar dat ook vandaag nog weinig Landeskirchen in Duitsland een uitgesproken gereformeerd karakter hebben.

In Engeland aanvaardde de Anglicaanse Kerk wel een gereformeerde belijdenis (De Negenendertig Artikelen), maar behield verder haar episcopale structuur (zie kerkelijk bestuur). De Schotten daarentegen kozen in grote meerderheid voor een presbyteriaal-synodale kerkstructuur, waaraan ze ook hun naam ontleenden: de presbyteriaanse kerk. Verder had het gereformeerd protestantisme ook de nodige invloed in Hongarije en andere Oost-Europese landen.

In de zeventiende eeuw kreeg het gereformeerd protestantisme in Nederland de centrale functie die Genève in de zestiende eeuw had. Aan de synode van Dordrecht (1618-19) namen dan ook bijna alle gereformeerde kerken van Europa deel, inclusief de Church of England. Het gereformeerd protestantisme in Nederland bood ook hulp en onderdak aan de Franse hugenoten, die na de opheffing van het edict van Nantes in 1685 moesten vluchten.

In de loop van de volgende eeuwen zijn in de Verenigde Staten en in Canada grote presbyteriaanse en gereformeerde kerken ontstaan. Hetzelfde geldt van Zuid-Afrika. In de negentiende eeuw vond in Nederland en in andere stamverwante landen een opbloei van het gereformeerd protestantisme plaats in de vorm van het neocalvinisme van A. Kuyper en H. Bavinck.

Auteur: K. Runia uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: W. Balke, C. Graafland, H. Harkema (red.), Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme (Amsterdam 1976) ; John H. Leith, Introduction to the Reformed Tradition (Atlanta 1978) ; Donald K. McKim, Major Themes in the Reformed Tradition (Grand Rapids 1992)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!